Rakennusliiton vierailijablogi

Tapaturman sattuessa

 

Tiesithän, että Rakennusliitto avustaa jäseniään myös työtapaturmiin liittyen?

Rakennusteollisuuden toimialoilla sattuu vuosittain lukuisia tapaturmia, jotka johtavat eriasteisiin loukkaantumisiin. Rakennusteollisuus RT:n julkaiseman tiedon mukaan vuonna 2015 RT:n jäsenyrityksissä sattui 1007 tapaturmaa, joista vakavia tapaturmia oli 101 kappaletta. Vakavalla tapaturmalla tarkoitetaan tapaturmaa, jonka aiheuttama vamma jää suurella todennäköisyydellä pysyväksi ja vaikeuttaa loukkaantuneen normaaleja toimintoja.

Vakuutusyhtiölle tulee tehdä ilmoitus jokaisesta tapaturmasta, josta vakuutuksen perusteella voidaan olettaa olevan oikeus korvaukseen. Korvauskäsittelyn käynnistyminen edellyttää tapaturmailmoituksen tekemistä. Ideaalitilanteessa työnantaja tekee tapaturmasta lain edellyttämän tapaturmailmoituksen vakuutusyhtiöön lain vaatimassa ajassa ja tapaturmaan johtaneet olosuhteet vamman syntymekanismeineen on kuvattu ilmoituksessa oikein.

Arkielämässä näin ei aina kuitenkaan tapahdu, mistä aiheutuu monenlaista haastetta tapaturman hoidon sekä asianmukaisten korvausten maksamisen osalta. Vakuutusyhtiö tutkii jokaisen tapaturman osalta, onko kyseessä vakuutuksen perusteella korvattava vahinkotapahtuma. Ensiarvoisen tärkeää on, että työnantaja saa kaikki tarpeelliset tiedot tapaturmailmoituksen tekemistä varten. Asian selvittäminen kuuluu kuitenkin vakuutusyhtiölle, joten epäselvässäkin tapauksessa ilmoitus tulee tehdä. Mikäli työnantaja ei tee ilmoitusta, myös vahingoittunut itse voi tehdä ilmoituksen.

Korvattavuus edellyttää, että kyseessä on tapaturman määritelmän täyttävä, työssä tai työstä johtuvista olosuhteista sattunut tapahtuma. Myös eräät työtapaturmiin rinnastettavat vammat ja sairaudet sekä ammattitaudit voidaan korvata työtapaturmalain perusteella. Huomata tulee, että työntekijän tai häntä hoitavan lääkärin käsitys siitä, että hoidettavassa vammassa on kyse työtapaturmasta, ei yksistään perusta vakuutusyhtiölle korvausvelvollisuutta. Ilmoitukseen kirjatuilla tiedoilla, kuten myös potilaskertomukseen kirjatuilla tiedoilla on korvausperusteen määrittelyn kannalta suuri merkitys.

Työtapaturmavakuutuksen nojalla vahingoittuneelle korvataan täysi ansionmenetys tapaturman aiheuttamalta työkyvyttömyysajalta. Lisäksi korvataan muun muassa tapaturmaan liittyvät sairaanhoitokustannukset sekä lääkkeet. Mikäli vammasta jää pysyvää haittaa, suoritetaan haittarahaa vammalle määritellyn haitta-asteen perusteella. Vakuutuksesta ei kuitenkaan suoriteta korvausta tilapäisestä haitasta tai kosmeettisesta haitasta. Tietyin edellytyksinä näitä voidaan vaatia työnantajalta.

Työtapaturman syntyolosuhteisiin liittyy usein myös kysymys siitä, onko työnantaja tai tämän edustaja syyllistynyt työturvallisuusmääräysten rikkomiseen tai laiminlyöntiin ja sitä kautta mahdollisesti työturvallisuusrikokseen ja vammantuottamukseen.

Rakennusliiton edunvalvontaosastolla työtapaturmavakuutukseen liittyviä asioita hoitavat sosiaalisihteeri ja hänen avustajansa sekä oikeustiimin lakimiehet, jotka avustavat jäseniä muutoksenhakuasioiden lisäksi myös työturvallisuusrikoksiin liittyvissä esitutkinnoissa ja oikeudenkäynneissä sekä tapaturmiin liittyvissä vahingonkorvausasioissa.

Rakennusliiton jäsenen kannattaa ottaa yhteyttä liiton toimitsijaan, jolta saa ensivaiheen neuvoja siitä, miten liitto voi avustaa jäsentä työtapaturmatilanteessa. Etenkin vakavien työtapaturmien osalta on hyvä olla yhteydessä liiton edunvalvontaosastoon, josta saa asiaa koskevaa neuvontaa sekä apua asian hoidossa.

Mia Sinda
Lakimies,
Rakennusliiton oikeusosasto